Canadian     Polish     Club

                                                                               Klub Polsko Kanadyjski

                                                                                                                                                   SINCE 1936

About Us

The Canadian Polish Club Inc. (Klub Polsko Kanadyjski) is the oldest Polish organization in the capital of Canada, is a Canadian non-profit organization registered at the federal level in Canada and the province Ontario. 

CPC’s mission is to promote Polish-Canadian heritage, history, and culture in Canada. Development of good and useful cooperation between Canada and Poland.

We invite all to cooperate. We are open to any leads and comments.

Canadian Polish Club Inc. (Klub Polsko Kanadyjski) to najstarsza polska organizacja w stolicy Kanady, jest to kanadyjska organizacja non-profit zarejestrowana na poziomie federalnym w Kanadzie i w prowincji Ontario.

Misją CPC jest promowanie polsko-kanadyjskiego dziedzictwa, historii i kultury w Kanadzie. Rozwój dobrej i pożytecznej współpracy między Kanadą a Polską.

Zapraszamy wszystkich do współpracy. Jesteśmy otwarci na wszelkie wskazówki i uwagi.

News

Why is Father's Day?

Father's Day is celebrated worldwide to recognize the contribution that fathers and father figures make to the lives of their children. This day celebrates fatherhood and male parenting. Although it is celebrated on a variety of dates worldwide, many countries observe this day on the third Sunday in June.

 Dlaczego Dzień Ojca?

Dzień Ojca obchodzony jest na całym świecie w celu uznania wkładu, jaki ojcowie i postacie ojców wnoszą w życie swoich dzieci. Ten dzień świętuje ojcostwo i rodzicielstwo mężczyzn. Chociaż obchodzony jest w różnych terminach na całym świecie, wiele krajów obchodzi ten dzień w trzecią niedzielę czerwca.

 Recent Event

Trip to Almonte  

We are all waiting for the restrictions to be lifted and for the opportunity to meet, at least in the open air.
If the regulations permit, we suggest a joint trip to Almonte on Sunday, June 20th, 12:00.
Our guides around this interesting town will be Elżbieta and Bogdan Gajewscy, the creators of the documentary film about it, which can be viewed on YouTube
Wszyscy czekamy już na zniesienie restrykcji i możliwość spotkania się, przynajmniej na świeżym powietrzu.
Jeśli przepisy na to pozwolą, proponujemy wspólną wycieczkę do Almonte w niedzielę 20 czerwca o godzinie 12:00.
Naszymi przewodnikami po tym ciekawym miasteczku będą Elżbieta i Bogdan Gajewscy, twórcy dokumentalnego filmu na jego temat, który można obejrzeć na YouTube

Short movies by Gajewski's Couple

Marijuana - the good bad and the ugly

As part of the Encounters with Interesting People, Dr. Andrzej Wielgosz presents a lecture on the effects of marijuana on the human body. Positive, negative and, above all, cognitive aspects. 
Marihuana – dobra zła i brzydka

W ramach Klubu Ciekawego Człowieka, dr Andrzej Wielgosz przedstawia wykład na temat działania marihuany na organizm ludzki. Aspekty pozytywne, negatywne, a przede wszystkim – poznawcze. 

History

Do you want to know the history of Poland in 8 minutes?

Watch an 8-minute video, depicting the history of Poland through animation, prepared by Tomasz Baginski for the World Expo 2010 in Shanghai.

The history of Poland spans over a thousand years, from medieval tribes, Christianization and monarchy; through Poland's Golden Age, expansionism and becoming one of the largest European powers; to its collapse and partitions, two world wars, communism, and the restoration of democracy.


Chcesz poznać historię Polski w 8 minut?

Obejrz 8-minutowy film, przedstawiający historię Polski poprzez animację, stworzoną przez Tomasza Bagińskiego na wystawę World Expo 2010 w Szanghaju.

Historia Polski sięga ponad tysiąca lat, od średniowiecznych plemion, przez chrystianizację i monarchię; przez złoty wiek Polski, ekspansjonizm i stając się jedną z największych potęg europejskich; do jej upadku i rozbiorów, dwóch wojen światowych, komunizmu i przywrócenia demokracji.