Canadian     Polish     Club

                                                                               Klub Polsko Kanadyjski

                                                                                                                                                   SINCE 1936

About Us

The Canadian Polish Club Inc. (Klub Polsko Kanadyjski) is the oldest Polish organization in the capital of Canada, is a Canadian non-profit organization registered at the federal level in Canada and the province Ontario. 

CPC’s mission is to promote Polish-Canadian heritage, history, and culture in Canada. Development of good and useful cooperation between Canada and Poland.

We invite all to cooperate. We are open to any leads and comments.

Canadian Polish Club Inc. (Klub Polsko Kanadyjski) to najstarsza polska organizacja w stolicy Kanady, jest to kanadyjska organizacja non-profit zarejestrowana na poziomie federalnym w Kanadzie i w prowincji Ontario.

Misją CPC jest promowanie polsko-kanadyjskiego dziedzictwa, historii i kultury w Kanadzie. Rozwój dobrej i pożytecznej współpracy między Kanadą a Polską.

Zapraszamy wszystkich do współpracy. Jesteśmy otwarci na wszelkie wskazówki i uwagi.

News-announcement

 Information

Donation from the Canadian-Polish Club in 1957 for the construction of a church in Ottawa

In 1957 the Canadian - Polish Club donated to the church in Ottawa all its funds in the amount of $ 6,000. It was collected for years with the intention of building one's own home. One needs to know the local conditions and motives that guided the Club members in the fundraising and the efforts that have signified every cash flow to understand the proper price of this gift.
With the money came the resignation from their own house, but also the belief that they were building this house in the church.

Darowizna od Klubu Kanadyjsko-Polskiego w 1957 roku na rzecz budowy kościoła w Ottawie

W roku 1957 Klub Polsko-Kanadyjski przekazuje na rzecz kościoła w Ottawie cały swój fundusz w kwocie 6,000 dolarow. Był on zbierany latami z myślą o budowie własnego domu. Trzeba znać lokalne warunki i motywy które kierowały członkami Klubu w zgromadzeniu tego funduszu i wysiłki które znaczyły każdy wpływ kasowy, żeby zrozumieć właściwą cenę tego daru.
 Z pieniędzmi szła rezygnacja z własnego domu, ale również wiara że dom ten budują sobie w kościele. 

Short movies by Gajewski's Couple

Marijuana - the good bad and the ugly

As part of the Encounters with Interesting People, Dr. Andrzej Wielgosz presents a lecture on the effects of marijuana on the human body. Positive, negative and, above all, cognitive aspects. 
Marihuana – dobra zła i brzydka

W ramach Klubu Ciekawego Człowieka, dr Andrzej Wielgosz przedstawia wykład na temat działania marihuany na organizm ludzki. Aspekty pozytywne, negatywne, a przede wszystkim – poznawcze. 

History

Do you want to know the history of Poland in 8 minutes?

Watch an 8-minute video, depicting the history of Poland through animation, prepared by Tomasz Baginski for the World Expo 2010 in Shanghai.

The history of Poland spans over a thousand years, from medieval tribes, Christianization and monarchy; through Poland's Golden Age, expansionism and becoming one of the largest European powers; to its collapse and partitions, two world wars, communism, and the restoration of democracy.


Chcesz poznać historię Polski w 8 minut?

Obejrz 8-minutowy film, przedstawiający historię Polski poprzez animację, stworzoną przez Tomasza Bagińskiego na wystawę World Expo 2010 w Szanghaju.

Historia Polski sięga ponad tysiąca lat, od średniowiecznych plemion, przez chrystianizację i monarchię; przez złoty wiek Polski, ekspansjonizm i stając się jedną z największych potęg europejskich; do jej upadku i rozbiorów, dwóch wojen światowych, komunizmu i przywrócenia demokracji.