May 2 - Day of the Polish Diaspora and Poles Abroad

2 maja – Dzień Polonii i Polaków za Granicą

On May 2, the Day of the Polish Diaspora and Poles Abroad, established by the Sejm of the Republic of Poland on the initiative of the Senate of the Republic of Poland in 2002, is celebrated. This is an amazing moment to remind you that around 20 million Poles, scattered worldwide, live abroad.

Day of the Polish Diaspora and Poles Abroad - a Polish holiday celebrated on May 2 since 2002, established by the Sejm of the Republic of Poland, on the initiative of the Senate of the Republic of Poland - in recognition of the centuries-old achievements and contribution of Poles and Polish diaspora abroad in Poland's regaining independence, loyalty and attachment to Polishness, and helping the country in the most difficult moments.

The Day of the Flag of the Republic of Poland is celebrated on the same day.

2 maja obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za granicą, ustanowiony przez Sejm RP z inicjatywy Senatu RP w 2002 roku. To niezwykły moment, by przypomnieć, że poza granicami kraju mieszka około 20 mln Polaków, rozsianych po całej świecie.

Dzień Polonii i Polaków za Granicą – polskie święto obchodzone 2 maja od 2002, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, z inicjatywy Senatu RP– w dowód uznania wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach.

Tego samego dnia obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Constitution of 3 May 1791

KONSTYTUCJA 3 MAJA


The Constitution of 3 May 1791, titled the Governance Act, was a constitution adopted by the Great Sejm ("Four-Year Sejm", meeting in 1788–92) for the Polish–Lithuanian Commonwealth, a dual monarchy comprising the Crown of the Kingdom of Poland and the Grand Duchy of Lithuania.

It is commonly assumed that the Constitution of May 3 was the first in Europe and the second in the world (after the American constitution of 1787) written constitution.
The Constitution was designed to correct the Commonwealth's political flaws. It had been preceded by a period of agitation for—and gradual introduction of—reforms, beginning with the Convocation Sejm of 1764 and the ensuing election that year of Stanislaw August Poniatowski, the Commonwealth's last king.

King Stanisław II August (Stanisław Poniatowski), associated with the Czartoryski family, became its candidate for the king of Poland after the death of August III. With the personal support of Catherine II and with Russia's military intervention, he was elected king at the election of Sejm in 1764.
Contrary to the Empress's expectations, he tried to modernize and strengthen the Republic of Poland, which was in a difficult political situation. He began the implementation of the Czartoryski Family program, i.e., strengthening the royal power and reforming the state system.
It is worth mentioning that the descendant of the king was our former president, Prince Jerzy Czartoryski (1939-2019).

Konstytucja 3 maja - Ustawa Rządowa z dnia 3 maja – uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie[a] (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) spisaną konstytucją.

Uchwalona przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego wraz ze stanami skonfederowanemi w liczbie podwóyney naród Polski reprezentującemi. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi (gołocie), wprowadziła częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła liberum veto.

Król Stanisław II August (Stanisław Poniatowski), związany z Familią Czartoryskich, stał się jej kandydatem na króla Polski po śmierci Augusta III. Z osobistym poparciem Katarzyny II i przy wojskowej interwencji Rosji został wybrany na króla na sejmie elekcyjnym w 1764. 

Wbrew oczekiwaniom cesarzowej, usiłował zmodernizować i wzmocnić znajdującą się w trudnej sytuacji politycznej Rzeczpospolitą. Rozpoczął realizację programu Familii Czartoryskich, czyli wzmocnienia władzy królewskiej i reformy ustroju państwa. 

Warto wspomnieć, że potomkiem króla był nasz były prezes ksiażę Jerzy Czartoryski (1939-2019).