40TH ANNIVERSARY OF MARTIAL LAW IN POLAND

On Monday (December 13) is the 40th anniversary of the declaration of martial law in Poland. The extraordinary measures introduced contrary to the constitution resulted in the internment of over 10,000 anti-communist opposition activists, and thousands of others were under surveillance and intimidation.
56 people lost their lives.

Martial law was introduced on December 12-13, 1981, in the entire Polish People's Republic (PRL) on the order of the Military Council of National Salvation headed by General Wojciech Jaruzelski. Being aware of the vast social support for "Solidarity" and the resulting threat to their position, the communists decided to use force and crackdown on the opposition. Solidarity was pushed underground, and its leaders arrested. The authorities had no qualms about shooting the people who resisted.

40 Rocznica Wprowadzenia Stanu Wojennego

W poniedzialek (13.12) przypada 40 rocznica ogłoszenia w Polsce stanu wojennego. Wprowadzony niezgodnie z konstytucją stan nadzwyczajny, skutkował internowaniem ponad 10 tysięcy działaczy opozycji antykomunistycznej, tysiące kolejnych było inwigilowanych i zastraszanych. 56 osób straciło życie. Stan wojenny został wprowadzony w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. na terenie całej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (PRL) na polecenie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego na czele z gen. Wojciechem Jaruzelskim. Mając świadomość ogromnego poparcia społecznego dla „Solidarności” i związanego z tym zagrożenia dla swojej pozycji, komuniści postanowili użyć siły i rozprawić się z opozycją. „Solidarność” została zepchnięta do podziemia, a jej przywódcy aresztowani. Władza nie miała skrupułów, by strzelać do stawiających opór ludzi.

 

The Polish-Canadian Club, in cooperation with Tribute to Liberty and the Polish community, wishes to honour the memory of those murdered and persecuted during Martial Law.

Saturday, December 11, 2021   5 P.M.

Saint Hyacinth Roman Catholic Polish Church, the Holy Mass in the Intention for the Homeland

Monday, December 13, 6 P.M.

the Garden of Provinces and Territories (map)
An outdoor event and candlelight vigil

KLUB POLSKO-KANADYJSKI, WE WSPÓŁPRACY Z TRIBUTE TO LIBERTY I POLSKĄ SPOŁECZNOŚCIĄ, PRAGNIE UCZCIĆ PAMIĘĆ ZAMORDOWANYCH I PRZEŚLADOWANYCH W STANIE WOJENNYM.

Sobota, 11 grudnia 2021, godz. 17:00

Kościół Rzymskokatolicki św. Jacka w Ottawie, Msza Święta w Intencji Ojczyzny


Poniedziałek, 13 grudnia, godz. 18:00


Ogród Prowincji i Terytoriów (mapa)
Impreza plenerowa i czuwanie przy świecach

Report on the celebration

Tribute to Liberty and the Canadian Polish Club Inc. worked collaboratively to organize a commemorative event to mark the 40th Anniversary of Imposition of Martial Law in Poland, and to raise awareness of this tragic event among fellow Canadians. The 40th Anniversary of Martial law will be forever preserved in the Canadian Parliament in the form of Member Statements delivered to show solidarity with those who fought for democracy, freedom, and human rights.

In the evening of December 13, 2021, Members of Parliament, representatives of the Diplomatic Corps, members of ethnic organizations and Polonia gathered at the Garden of Provinces and Territories adjacent to the Memorial of Victims of Communism Canada - Land of Refuge for a candlelight vigil.


The solemn ceremony started with the beautiful rendition of national anthem of Canada and Poland performed by Marek Korkusiński.


Yvan Baker, MP read the letter from The Right Honourable Justin Trudeau, the Prime Minister of Canada, in which the PM paid “…. tribute to the strength and spirit of Polish Canadians, and Polish communities around the world”. PM also expressed hope for “… a future built on peace and mutual respect”. PM Trudeau also “wished everyone a memorable commemorative event and candle lighting ceremony”.


Tom Kmieć, MP delivered the statement from the Leader of the Official Opposition, The Right Honourable Erin O’Toole in which he stressed that “…. Canada will always stand for those who suffer under communist regime and will always support the fight for justice and freedom”.


The Embassy of the Republic of Poland was represented by the Chargé d'affaires, Krzysztof Lewandowski and the Consul Sebastian Szyszczyński. The Polish Embassy was also well engaged in preparations of the commemoration event. In his comments, Chargé d'affaires stressed that “on that day 40 years ago, Poland entered a two-year long night”. “We pay tribute and bow our heads to the freedom fighters”, said Mr. Lewandowski. He also thanked Canada for providing a haven for thousands of Polish refugees. He expressed his appreciation to the organizers for holding this ceremony.


Scott McCaig, CC, Bishop of the Military Ordinariate of Canada blessed the participants and said a prayer for those who sacrificed and resisted oppression and for the innocent victims. He prayed to heal the historic scars and prayed for forgiveness and repentance. In his remarks, the bishop also mentioned Father Popiełuszko, Pope John Paul II and “Częstochowska Madonna.” He ended his prayers with a powerful rendition of the Salve Regina hymn.


Ludwik Klimkowski (TTL, CPC Inc.) thanked all who attended and all those who helped organize the event. In a poignant and highly symbolic gesture, he invited participants to light candles and to place them under the Canadian and Polish flags. A moment of silence and reflection followed thus ending the official part of the event.


It was a dignified, solemn and deeply moving ceremony that was well attended despite adverse winter conditions. It was also a fitted requiem to a special day that began with unprecedented three Statements made in the House of Commons by MPs from the Government and the Official Opposition. This was largely a result of our outreach to key parliamentarians by inviting them to the ceremony and to recognize this special anniversary during Senate and House of Commons proceedings.

As part of the CPC’ commemoration program of the 40th anniversary of the introduction of martial law in Poland, the Holy Mass was celebrated at the Polish St. Hyacinth Church on Saturday, December 11th by Father Antoni Degutis, OMI. The congregation prayed for the Homeland and for the dead and living members of Solidarity. In his homily, Father Degutis cited the historic facts related to the tragic day of December 13, 1981, and stressed how important was then and is today to stand up for freedom and fundamental human rights.

Sprawozdanie z uroczystości 

Tribute to Liberty i Klub Polsko-Kanadyjski wspólnie zorganizowali uroczystości upamiętniające 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Naszym celem było również pogłębienie wiedzy społeczeństwa Kanadyjskiego o tym tragicznym wydarzeniu. 40. rocznica stanu wojennego pozostanie na zawsze odnotowana w kanadyjskim parlamencie w formie oświadczeń poselskich wygłoszonych jako wyraz solidarności z tymi, którzy walczyli o demokrację, wolność i prawa człowieka.

Wieczorem 13 grudnia 2021 roku, posłowie, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, członkowie organizacji etnicznych i Polonii zgromadzili się na modlitwie i zadumie w Ogrodzie Prowincji i Terytoriów sąsiadującym z Pomnikiem Ofiar Komunizmu – w Kanadzie, Krainie Azylu, zapalając symboliczne Światło Wolności.

Podniosła ceremonia rozpoczęła się pięknym wykonaniem hymnu Kanady i Polski przez Marka Korkusińskiego.

Poseł Yvan Baker odczytał list od Premiera Kanady Justina Trudeau, w którym premier złożył „.... wyrazy uznania dla siły i ducha Kanadyjczyków polskiego pochodzenia oraz Polonii na całym świecie”. Premier wyraził również nadzieję na „... przyszłość zbudowaną na pokoju i wzajemnym szacunku”. Premier Trudeau „życzył wszystkim zebranym udanej ceremonii upamiętniającej 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego”.

Poseł Tom Kmieć wygłosił oświadczenie lidera opozycji Erina O'Toole, w którym podkreślił, że „…Kanada zawsze będzie opowiadać się za tymi, którzy cierpią w komunistycznym reżimie i zawsze będzie wspierać walkę o sprawiedliwość i wolność”.

Ambasada RP była reprezentowana przez chargé d'affaires Krzysztofa Lewandowskiego oraz konsula Sebastiana Szyszczyńskiego. Ambasada RP była również aktywnie zaangażowana w przygotowania do obchodów rocznicy. W swoim wystąpieniu chargé d'affaires podkreślił, że „tego dnia, 40 lat temu, w Polsce nastała dwuletnia noc”. „Składamy hołd i chylimy czoła przed bojownikami o wolność” – powiedział Krzysztof Lewandowski. Podziękował też Kanadzie za zapewnienie schronienia tysiącom polskich uchodźców oraz podziękował organizatorom za przygotowanie tej uroczystości.

Scott McCaig, CC, biskup Ordynariatu Polowego Kanady, pobłogosławił uczestników i odmówił modlitwę za tych, którzy poświęcili się i oparli się uciskowi a także za niewinne ofiary opresji. Modlił się o zagojenie historycznych blizn oraz o przebaczenie i skruchę. W swojej wypowiedzi biskup wspomniał także księdza Jerzego Popiełuszkę, papieża Jana Pawła II i "Częstochowską Madonnę". Modlitwę zakończył chwytającym za serce odśpiewaniem hymnu Salve Regina.

Ludwik Klimkowski (Tribute to Liberty, Klub Polsko-Kanadyjski) podziękował wszystkim, którzy przybyli na uroczystość oraz tym, którzy pomogli w jej organizacji. We wzruszającym i wysoce symbolicznym geście, zaprosił uczestników do zapalenia świec i umieszczenia ich pod flagami Kanady i Polski. Chwila ciszy i refleksji zakończyła oficjalną część wydarzenia.

Była to podniosła, uroczysta i pełna zadumy ceremonia, w której mimo zimowych warunków uczestniczyło wiele osób. Była to również kulminacja tego szczególnego dnia, który rozpoczął się od bezprecedensowych trzech oświadczeń złożonych w Izbie Gmin przez posłów rządu i opozycji. Niewątpliwie było to wynikiem naszych uprzednich starań i interwencji mających na celu zaproszenie parlamentarzystów do wzięcia udziału w uroczystościach i uczczenia tej szczególnej rocznicy podczas obrad Senatu i Izby Gmin.

W ramach obchodów 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, Klub Polsko-Kanadyjski zamówił również mszę św. w intencji Ojczyzny oraz za zmarłych i żyjących członków Solidarności. Msza została odprawiona w sobotę 11 grudnia w kościele św. Jacka Odrowąża w Ottawie przez proboszcza parafii o. Antoniego Degutis, OMI. O. Degutis wygłosił z tej okazji kazanie, w którym przypomniał podstawowe fakty związane z tragicznym w historii Polski dniem 13 grudnia 1981 r. i podkreślił jak ważna była wtedy i jest dzisiaj walka o wolność i podstawowe prawa człowieka.

Statements: Irek Kusmierczyk, Tom Kmiec, Yvan Baker

Messages: Justin Trudeau, Michelle Rempel

Thanks to the efforts of the Club, we received a Statement from the Prime Minister of Canada

"Today, on the 40th Anniversary of the Introduction of Martial Law in Poland, we join Polish Canadian communities in Canada and around the world, to honour the memory of the victims of Martial Law, and honour the sacrifices they made for a free and democratic Poland.
Martial Law was introduced on December 13, 1981 by the communist government. Overnight, military tanks and armed soldiers appeared on the streets of major Polish towns and cities, a curfew was introduced, and borders were sealed. Some tried to protest, at times with fatal consequences. During the whole period of Martial Law, which lasted until July 22, 1983, over 90 people were killed. As we observe this solemn day and pay tribute to the strength and spirit of Polish Canadians, and Polish communities around the world, we also look forward to a future built on peace and mutual respect.
The Government of Canada pays tribute to the victims of this tragedy and reaffirms its commitment to the values that the Solidarity movement so courageously fought for: democracy, rule of law and respect for human rights.
Wishing everyone a memorable commemorative event and candlelighting ceremony."

Dzięki staraniom Klubu otrzymaliśmy Oświadczenie od premiera Kanady

"DZIŚ, W 40. ROCZNICĘ WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO W POLSCE, DOŁĄCZAMY DO WSPÓLNOT POLONIJNYCH W KANADZIE I NA CAŁYM ŚWIECIE, ABY UCZCIĆ PAMIĘĆ OFIAR STANU WOJENNEGO I UCZCIĆ ICH POŚWIĘCENIE DLA WOLNEJ I DEMOKRATYCZNEJ POLSKI. STAN WOJENNY ZOSTAŁ WPROWADZONY 13 GRUDNIA 1981 R. PRZEZ WŁADZE KOMUNISTYCZNE. Z DNIA NA DZIEŃ NA ULICACH GŁÓWNYCH MIAST POLSKI POJAWIŁY SIĘ CZOŁGI I UZBROJENI ŻOŁNIERZE, WPROWADZONO GODZINĘ POLICYJNĄ I USZCZELNIONO GRANICE. NIEKTÓRZY PRÓBOWALI PROTESTOWAĆ, CZASAMI Z FATALNYMI SKUTKAMI. W CAŁYM OKRESIE STANU WOJENNEGO, KTÓRY TRWAŁ DO 22 LIPCA 1983 R., ZGINĘŁO PONAD 90 OSÓB. OBCHODZĄC TEN UROCZYSTY DZIEŃ I SKŁADAJĄC HOŁD SILE I DUCHOWI POLONII KANADYJSKIEJ I SPOŁECZNOŚCI POLONIJNYCH NA CAŁYM ŚWIECIE, CZEKAMY RÓWNIEŻ NA PRZYSZŁOŚĆ ZBUDOWANĄ NA POKOJU I WZAJEMNYM SZACUNKU. RZĄD KANADY SKŁADA HOŁD OFIAROM TEJ TRAGEDII I POTWIERDZA SWOJE PRZYWIĄZANIE DO WARTOŚCI, O KTÓRE TAK ODWAŻNIE WALCZYŁ RUCH SOLIDARNOŚĆ: DEMOKRACJI, PRAWORZĄDNOŚCI I POSZANOWANIA PRAW CZŁOWIEKA. ŻYCZYMY WSZYSTKIM NIEZAPOMNIANEGO WYDARZENIA UPAMIĘTNIAJĄCEGO I CEREMONII ZAPALENIA ŚWIEC."