40TH ANNIVERSARY OF MARTIAL LAW IN POLAND

On Monday (December 13) is the 40th anniversary of the declaration of martial law in Poland. The extraordinary measures introduced contrary to the constitution resulted in the internment of over 10,000 anti-communist opposition activists, and thousands of others were under surveillance and intimidation.
56 people lost their lives.

Martial law was introduced on December 12-13, 1981, in the entire Polish People's Republic (PRL) on the order of the Military Council of National Salvation headed by General Wojciech Jaruzelski. Being aware of the vast social support for "Solidarity" and the resulting threat to their position, the communists decided to use force and crackdown on the opposition. Solidarity was pushed underground, and its leaders arrested. The authorities had no qualms about shooting the people who resisted.

40 Rocznica Wprowadzenia Stanu Wojennego

W poniedzialek (13.12) przypada 40 rocznica ogłoszenia w Polsce stanu wojennego. Wprowadzony niezgodnie z konstytucją stan nadzwyczajny, skutkował internowaniem ponad 10 tysięcy działaczy opozycji antykomunistycznej, tysiące kolejnych było inwigilowanych i zastraszanych. 56 osób straciło życie. Stan wojenny został wprowadzony w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. na terenie całej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (PRL) na polecenie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego na czele z gen. Wojciechem Jaruzelskim. Mając świadomość ogromnego poparcia społecznego dla „Solidarności” i związanego z tym zagrożenia dla swojej pozycji, komuniści postanowili użyć siły i rozprawić się z opozycją. „Solidarność” została zepchnięta do podziemia, a jej przywódcy aresztowani. Władza nie miała skrupułów, by strzelać do stawiających opór ludzi.

 

The Polish-Canadian Club, in cooperation with Tribute to Liberty and the Polish community, wishes to honour the memory of those murdered and persecuted during Martial Law.

Saturday, December 11, 2021   5 P.M.

Saint Hyacinth Roman Catholic Polish Church, the Holy Mass in the Intention for the Homeland

Monday, December 13, 6 P.M.

the Garden of Provinces and Territories (map)
An outdoor event and candlelight vigil

KLUB POLSKO-KANADYJSKI, WE WSPÓŁPRACY Z TRIBUTE TO LIBERTY I POLSKĄ SPOŁECZNOŚCIĄ, PRAGNIE UCZCIĆ PAMIĘĆ ZAMORDOWANYCH I PRZEŚLADOWANYCH W STANIE WOJENNYM.

Sobota, 11 grudnia 2021, godz. 17:00

Kościół Rzymskokatolicki św. Jacka w Ottawie, Msza Święta w Intencji Ojczyzny


Poniedziałek, 13 grudnia, godz. 18:00


Ogród Prowincji i Terytoriów (mapa)
Impreza plenerowa i czuwanie przy świecach

Thanks to the efforts of the Club, we received a Statement from the Prime Minister of Canada

"Today, on the 40th Anniversary of the Introduction of Martial Law in Poland, we join Polish Canadian communities in Canada and around the world, to honour the memory of the victims of Martial Law, and honour the sacrifices they made for a free and democratic Poland.
Martial Law was introduced on December 13, 1981 by the communist government. Overnight, military tanks and armed soldiers appeared on the streets of major Polish towns and cities, a curfew was introduced, and borders were sealed. Some tried to protest, at times with fatal consequences. During the whole period of Martial Law, which lasted until July 22, 1983, over 90 people were killed. As we observe this solemn day and pay tribute to the strength and spirit of Polish Canadians, and Polish communities around the world, we also look forward to a future built on peace and mutual respect.
The Government of Canada pays tribute to the victims of this tragedy and reaffirms its commitment to the values that the Solidarity movement so courageously fought for: democracy, rule of law and respect for human rights.
Wishing everyone a memorable commemorative event and candlelighting ceremony."

Dzięki staraniom Klubu otrzymaliśmy Oświadczenie od premiera Kanady

"DZIŚ, W 40. ROCZNICĘ WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO W POLSCE, DOŁĄCZAMY DO WSPÓLNOT POLONIJNYCH W KANADZIE I NA CAŁYM ŚWIECIE, ABY UCZCIĆ PAMIĘĆ OFIAR STANU WOJENNEGO I UCZCIĆ ICH POŚWIĘCENIE DLA WOLNEJ I DEMOKRATYCZNEJ POLSKI. STAN WOJENNY ZOSTAŁ WPROWADZONY 13 GRUDNIA 1981 R. PRZEZ WŁADZE KOMUNISTYCZNE. Z DNIA NA DZIEŃ NA ULICACH GŁÓWNYCH MIAST POLSKI POJAWIŁY SIĘ CZOŁGI I UZBROJENI ŻOŁNIERZE, WPROWADZONO GODZINĘ POLICYJNĄ I USZCZELNIONO GRANICE. NIEKTÓRZY PRÓBOWALI PROTESTOWAĆ, CZASAMI Z FATALNYMI SKUTKAMI. W CAŁYM OKRESIE STANU WOJENNEGO, KTÓRY TRWAŁ DO 22 LIPCA 1983 R., ZGINĘŁO PONAD 90 OSÓB. OBCHODZĄC TEN UROCZYSTY DZIEŃ I SKŁADAJĄC HOŁD SILE I DUCHOWI POLONII KANADYJSKIEJ I SPOŁECZNOŚCI POLONIJNYCH NA CAŁYM ŚWIECIE, CZEKAMY RÓWNIEŻ NA PRZYSZŁOŚĆ ZBUDOWANĄ NA POKOJU I WZAJEMNYM SZACUNKU. RZĄD KANADY SKŁADA HOŁD OFIAROM TEJ TRAGEDII I POTWIERDZA SWOJE PRZYWIĄZANIE DO WARTOŚCI, O KTÓRE TAK ODWAŻNIE WALCZYŁ RUCH SOLIDARNOŚĆ: DEMOKRACJI, PRAWORZĄDNOŚCI I POSZANOWANIA PRAW CZŁOWIEKA. ŻYCZYMY WSZYSTKIM NIEZAPOMNIANEGO WYDARZENIA UPAMIĘTNIAJĄCEGO I CEREMONII ZAPALENIA ŚWIEC."