(original text in Polish)

Translate This Page

Klub Polsko Kanadyjski:
Działalność bieżąca                        (original text in Polish)

Klub Polsko-Kanadyjski ma za sobą bogata przeszłość, pomimo, że od 2016 nie odbywały się formalne spotkania, członkowie utrzymywali kontakty wirtualne i towarzyskie.
To były skomplikowane lata dla szeregu członków, niestety niektórych już nie ma wśród nas.
Niemniej jednak tym samym okresie zrealizowaliśmy szereg interesujących inicjatyw.
W roku 2001 przy współudziale członków klubu została podpisana umowa między Cmentarzem Beechwood and KPK Ottawa, na mocy której zarząd cmentarza zarezerwował na potrzeby Polonii sekcję liczącą około 100 działek i zapewnił naszym rodakom możliwość kultywowania polskich tradycji i zobowiązał się do otwierania cmentarza w godzinach wieczornych w dniu Wszystkich Świętych oraz Święta Zmarłych.
Nasza działalność w latach 2008-2010 jest najbardziej identyfikowana z cyklem “Rozmowy po Polsku” w ramach którego oferowaliśmy sesje informacyjne dla Polonii. 
W roku 2009 (wrzesień), Service Canada zwrócił się do nas zapytując o możliwość organizacji sesji informacyjnej dla Polonii na temat umowy socjalnej podpisanej między Polska i Kanada. Pierwsza sesja odbyła się w roku 2009 pod patronatem KPK i z pomocą klubu. Po sesji “po angielsku” szereg sób wyrażało zainteresowanie w wyjaśnieniu emerytalnych problemów, dylematów bądź niejasności po polsku. Klub zdecydował się w porozumieniu z KPK zorganizować podobna sesje informacyjna po polsku. Spotkanie odbyło się w dniu 6 grudnia 2010. Prezesa ZG KPK poinformowany o inicjatywie klubu wyraził zainteresowanie i klub pośredniczył w nawiązaniu kontaktu z Service Canada. Zaowocowało o sesja informacyjna po angielsku. Sesja po polsku odbyła sie dzięki członkowi klubu Ludwikowi w Toronto i Edmonton (2010, 2011), Mississauga w kwietniu (ponad 1000 osób), w listopadzie w Winnipeg i w Edmonton/Vancouver na wiosnę 2012.
W roku 2011 klub został zaangażowany w inicjatywę prowincjonalną Quality Care Alliance. Nasze osobiste poparcie zaowocowało w poparciu KPK Ottawa, konsekwentnie idee te zaprezentowaliśmy do ZG KPK. W Ottawie odbyła się konferencja, której Agnieszka Warda była współorganizatorem (Prezes Nawrot wziął udział w obradach). Koordynator Toronto kontaktował się z zarządem głównym który wziął udział w sesji w Toronto w roku 2011 (Styczeń).
 W roku 2017, 3 czerwca Klub, razem z PJN, brał udział w Nepean Fair celebrując 150 Kanady. W imprezie brali udział grupa taneczna Polanie i Ambasada Polski.
W 2018 spotkaliśmy się z prezesem ZUS Panią Gertruda Uscińską (May, 9, 2018) i to spotkanie zaowocowało powtórnym zainteresowaniem sprawami emerytalnymi. Pani prezes zasugerowała żebyśmy byli jako Klub nieformalna organizacja łącznikowa między ZUS i Polonia. W ramach tej inicjatywy braliśmy udział w Dniach ZUS i rozmawialiśmy z grupa konsultacyjna ZUS, która była poinformowana o naszych inicjatywach. Jednocześnie utrzymywaliśmy tez kontakt e-mailowy z biurem prezesa i Zofia Czepulis-Rutkowska Dyrektorem, Departamentu Współpracy Międzynarodowej. Zorganizowaliśmy sesje zbierania informacji na temat problemów ze składaniem i
procesem realizacji wniosków emerytalnych. Spotkanie odbyło się w dniu 3 Października, 2018. Uczestniczyli Pani Konsul Aleksandra Kucy, Bogdan Gajewski i Ludwik Klimkowski. Zebrane informacje zostały przekazane do ZUS celem wykorzystania przy tworzeniu nowej strony internetowej i plików informacyjnych. W dniu 27 listopadzie braliśmy udział w spotkaniu z Ministrem d/s Seniorów i przekazaliśmy Pani Minister dwa listy na temat funkcjonowania Service Canada i specyficznych problemów związanych z umowami społecznymi między Kanada i krajami umownymi.
W tym samym czasie ZG KPK zainteresował się sprawami emerytalnymi i poprzez Konsula dotarli do klubu i osób zaangażowanych. Zaowocowało to powstaniem grupy roboczej d/s realizacji Umowy o wzajemnym uznawaniu świadczeń socjalnych i emerytur między Polska I Kanada, która spotkała się po raz pierwszy w dniu 5 Marca 2019 w Ambasadzie RP w Ottawie. Zaproszeni byli Janusz Tomczak, prezes Zarządu Głównego KPK, Robert Kiełek, członek ZG KPK Toronto, Marek Kiejna, Dyrektor ZG KPK na Kanadę Wschodnią, Koordynator Grupy Roboczej, Agnieszka Warda i Jacek Warda członkowie Klubu Polsko-Kanadyjskiego.
W 2019, klub próbował zorganizować poszerzone obchody święta Konstytucji 3 Maja, pomimo poparcia organizacji i ambasada, impreza została skasowana z powodu sprzeciwu władz KPK Ottawa.
Członkowie Klubu byli i są włączeni w akcje wymiany młodzieży Youth Mobility między
Kanada i Polska (Canada-Poland Youth Internship Society) od 2011 roku. Od zarysów programowych do przyjęcia pierwszej grupy młodych Polaków na staż parlamentarny w Ottawie, przygotowań do kolejnych przyjazdów, oferując doradztwo, pomoc logistyczna i udział w zebraniach.
W sierpniu 2020, członkowie Klubu współorganizowali obchody 40 rocznicy Solidarności w Ottawie.
2019-2020, Klub zaangażował się w inicjatywę nadania Krzyża Zesłańców Sybiru. W toku
tej pracy, członkowie Klubu przygotowali, przy współpracy z ambasada, formalne wnioski do
zatwierdzenia przez Prezydenta Polski dla grupy Sybiraków w Ottawie. Akcja ta wymagała weryfikacji danych osobistych z dostępnych źródeł archiwalnych, aby zasadnić wnioski zgłoszone przez Klub do rozpatrzenia przez polskie instytucje rządowe.