Meeting with Bishop Scott McCaig

On Thursday evening, February 11, 2021, the Canadian Polish Club Inc. hosted an extraordinary event: a meeting with Bishop Scott McCaig, CC, Military Ordinary of Canada and former General of the Companions of the Cross. The zoom meeting, entitled Motorcycle Diaries - On the road with Jesus, was part of the Canadian Polish Club’s ongoing series „Encounters with Interesting People”. Bishop McCaig talked about his journey leading to the priesthood.
He comes from a family of non-practicing Protestants. At the age of 13, while travelling with his parents on vacation somewhere in northwestern Ontario, he saw a sign depicting the image of the crucified Christ with the caption: "Dare to be a priest like me."
His journey to the Catholic faith began many years after seeing that roadside sign which made a huge impression on him. As a student at the University of Kamloops, B.C., he experienced a major existential crisis. At the time, he was asking himself all the important questions about life, and even dropped out of college to seek answers. The questions he asked were about the existence of God, the divinity of Christ and the possibility of meeting God. As a result of his search, he converted and became a Catholic in 1987.
He was especially drawn to the example and authenticity of St. Pope John Paul II.
For a year he worked with the youth at New Evangelisation Team (NET) Ministries USA, and then planned to return to British Columbia and marry the girl he was dating. But during that time he met Fr. Robert Bedard, the founder of the Companions of the Cross, a new priestly order based in Ottawa. Shortly thereafter, he began to feel a call to the priesthood. After visiting Fr. Bedard in Ottawa, he moved to the Canadian capital and joined the Companions of the Cross.
Ordained to the priesthood in 1995, Scott McCaig has served as vicar, hospital chaplain, parish administrator and director of formation for his fellow Companions. He served as Superior General from 2006 to 2016.
On April 8, 2016, he was appointed Military Ordinary of Canada by Pope Francis and was ordained bishop a month later. 
He still feels first and foremost a Companion of the Cross, but he has embraced his new mission with great enthusiasm. He was raised with a deep respect for the Canadian military and many members of his family had served in the army for generations, including in both world wars.  
After this interesting story about his path to the priesthood, Bishop McCaig answered questions from participants. One question concerned his passion for motorcycles and, in particular, the motorcycle on which he was photographed during the 2019 God Squad Men's Conference. It is a colorful, powerful custom-built motorcycle by the world-famous Orange County Choppers company, depicting Pope John Paul II and numerous Catholic symbols. "I hope to be able to ride it someday"- quipped our guest with a smile. 

Wersja polska

W czwartkowy wieczór 11 lutego 2021 r., Klub Ciekawego Człowieka przy Canadian Polish Club Inc. gościł nadzwyczajnego prelegenta: biskupa Scotta McCaig, CC, Wojskowego Ordynariusza Kanady i byłego generała zakonu Companions of the Cross (Towarzysze Krzyża).
Spotkanie zatytułowane było Motorcycle Diaries – On the road with Jesus. Biskup McCaig opowiadał o drodze, jaką przebył zanim został księdzem.
Pochodzi z rodziny niepraktykujących protestantów. W wieku 13 lat podróżując z rodzicami w czasie wakacji, gdzieś w północno-zachodnim Ontario zobaczył znak przedstawiający obraz ukrzyżowanego Chrystusa z podpisem: "Odważ się być kapłanem jak ja".
Jego droga do wiary katolickiej rozpoczęła się wiele lat po zobaczeniu tego przydrożnego znaku, który zrobił na nim ogromne wrażenie. Jako student Uniwersytetu w Kamloops, B.C., przeżył duży kryzys egzystencjalny. Zadawał sobie wtedy wszystkie ważne pytania dotyczące życia, a nawet porzucił studia, aby szukać odpowiedzi. Pytania, które zadawał dotyczyły istnienia Boga, bóstwa Chrystusa i możliwości spotkania Boga. W wyniku poszukiwań, nawrócił się i został katolikiem w 1987 roku.
W sposób szczególny pociągał go przykład i autentyczność świętego papieża Jana Pawła II.
Przez rok pracował z młodzieżą w New Evangelisation Team (NET) Ministries USA, a potem planował powrót do Brytyjskiej Kolumbii i ślub z dziewczyną, z którą się spotykał. Ale w tym czasie spotkał o. Roberta Bedard, założyciela Companions of the Cross (Towarzyszy Krzyża), nowego zakonu kapłańskiego z siedzibą w Ottawie. Krótko potem zaczął odczuwać powołanie do kapłaństwa. Po wizycie w Ottawie u o. Bedard, przeprowadził się do stolicy Kanady i wstąpił do Companions of the Cross.
Wyświęcony na kapłana w 1995 roku, Fr. Scott McCaig służył jako wikary, kapelan szpitalny, administrator parafii i dyrektor formacji dla swoich współbraci. W latach 2006 – 2016 pełnił funkcję generała zakonu.
8 kwietnia 2016 r., został mianowany przez papieża Franciszka ordynariuszem wojskowym Kanady, a miesiąc później został wyświęcony na biskupa. 
Wciąż czuje się przede wszystkim Towarzyszem Krzyża, ale swoją nową misję podjął z wielkim entuzjazmem. Został wychowany w głębokim szacunku dla kanadyjskiego wojska i wielu członków jego rodziny przez pokolenia służyło w armii, w tym w obu wojnach światowych. 
Po tej ciekawej opowieści o swojej drodze do kapłaństwa, biskup McCaig odpowiadał na pytania uczestników spotkania. Jedno z nich dotyczyło jego pasji związanej z motocyklami oraz jednego szczególnego motocykla, na którym pozwolił się sfotografować podczas konferencji dla mężczyzn God Squad 2019. Był to kolorowy, potężny motocykl zbudowany na zamówienie przez światowej sławy firmę Orange County Choppers z portretem papieża Jana Pawła II oraz licznymi symbolami katolickimi. „Mam nadzieję, że będę mógł się nim kiedyś przejechać”- powiedział z uśmiechem nasz gość. 
Na zakończenie, biskup McCaig pobłogosławił uczestników spotkania, którzy byli pod dużym wrażeniem tego otwartego, pogodnego, głęboko uduchowionego człowieka.