OTTAWA
Parliamentary readings - 1 Feb 2021
Chandra Arya, MP - Polish deportees to Siberia

OTTAWA
Czytania parlamentarne - 1 lutego 2021 r
Chandra Arya, poseł - Polacy deportowani na Syberię

Chandra Arya, Member of Parliament for Nepean, made a statement in the House of Commons to commemorate the 81st anniversary of the first mass deportation of Polish citizens to Siberia during World War Two.

The statement was read in the House on Monday, February 1st, 2021 at 2:04 pm during Statements by Members, a daily 15-minute period when MPs make brief statements on matters of national, regional or local importance.The statement mentioned a deportation story of Mr. Arya’s constituent, Mrs Alice Basarke (Alicja Dąbrowska) a Nepean resident who was born in Siberia.

The Canadian Polish Club has worked with Mr. Arya and his staff to make this statement possible. This initiative of the Club was inspired by tireless efforts of Mr. Edward Olszkówka who for many years worked to raise awareness of this largely unknown WWII tragedy, and to support and advocate for Siberian Exiles (Sybiracy) who are still with us.

Click on the below link to view the statement delivered by Mr. Chandra Arya:Mr. Speaker,

February 10th marks the 81st anniversary of the first mass deportation of Polish citizens to Siberia in the Soviet Union during World War Two. More than one million were forcefully displaced; many died from disease, starvation and terrible conditions. Most never returned to their homeland.

Because of the pandemic, the Canadian Polish Club is unable to organize a commemoration event. A prominent community figure of Nepean, Ms. Alice Basarke was born during the deportation. Her family escaped to refugee settlements in India and her father joined the Royal Air Force. After the war, her family migrated to Canada.

Let us not forget about this tragedy - not only Alice’s story, but of all the other survivors. A story of hardship and amazing resilience.

Thank you, Mr Speaker
The statement was extracted from the archive of the Parliamentary Session on Monday, February 1st, 2021:
Chandra Arya, poseł Nepean, złożył oświadczenie w Izbie Gmin z okazji 81. rocznicy pierwszej masowej deportacji obywateli polskich na Syberię w czasie II wojny światowej.

Oświadczenie zostało odczytane w Izbie Parlamentarnej w poniedziałek 1 lutego 2021 r. O godzinie 14:04 podczas oświadczeń posłów, co jest codziennym 15-minutowym okresem, w którym posłowie składają krótkie oświadczenia w sprawach o znaczeniu krajowym, regionalnym lub lokalnym. Chandra wspomniał w swoim oświadczeniu historię deportacji osoby z okręgu wyborczego posła - pani Alice Basarke (Alicja Dąbrowska) mieszkanki Nepeanu, która urodziła się na Syberii.

Klub Polsko-Kanadyjski współpracował z panem Aryą i jego personelem, aby to oświadczenie stało się możliwe. Inspiracją dla tej inicjatywy Klubu były niestrudzone wysiłki p. Edwarda Olszówki, który przez wiele lat pracował nad podnoszeniem świadomości na temat tej w dużej mierze nieznanej tragedii II wojny światowej, a także jest wsparciem i rzecznikiem Sybiraków, którzy nadal są z nami.

Kliknij na link poniżej, żeby zobaczyć wystąpienie posła Chandry:

Panie Marszałku,

10 lutego przypada 81. rocznica pierwszej masowej deportacji obywateli polskich na Syberię w Związku Radzieckim, w czasie II wojny światowej. Ponad milion osób zostało przesiedlonych siłą. Wielu zmarło z powodu chorób, głodu i ciężkich warunków. Większość nigdy nie wróciła do swojej ojczyzny.

Z powodu pandemii, Klub Polsko-Kanadyjski nie może zorganizować uroczystości upamiętniającej te wydarzenia. W czasie deportacji urodziła się pani Alicja Basarke, znana postać społeczności Nepean. Jej rodzina uciekła do osiedli dla uchodźców w Indiach, a jej ojciec wstąpił do Królewskich Sił Powietrznych (RAF). Po wojnie jej rodzina wyemigrowała do Kanady.


Nie zapominajmy o tragedii - nie tylko pani Alicji, ale wszystkich ocalałych. Jest to historia trudów i niesamowitej zdolności przetrwania.

Dziękuję Panie Marszałku.
Oświadczenie pochodzi z archiwum Sesji Sejmowej w poniedziałek 1 lutego 2021 r. :